I.  Basis of calculation and payment

1. The Registration fees

The Registration fee is of VND2,000,000. This fee is not refundable in any condition.

2. Mediation Costs

2.1. For disputes resolved by a Sole Mediator:

Unit: Vietnam Dong (VND)

Value in disputeMediation Costs (VAT included)
Up to 100.000.0003.000.000
Up to 100.000.0003.000.000 + 4.0% of the amount over 100.000.000
From 1.000.000.001 to 5.000.000.00039.000.000 + 1,5% of the amount over 1.000.000.000
From 5.000.000.001 to 10.000.000.00099.000.000 + 1% of the amount over 5.000.000.000
From 10.000.000.001 to 50.000.000.000149.000.000 + 0,4% of the amount over 10.000.000.000
From 50.000.000.001 to 100.000.000.000309.000.000 + 0,2% of the amount over 50.000.000.000
From 100.000.000.001 to 500.000.000.000409.000.000 + 0,1% of the amount over 100.000.000.000

2.2. The President of the Center may decide to change the fee for mediation depending on the complexity of each specific dispute, but the adjustment fee will not be higher than the fee mentioned in section 2.1. vào tính chất phức tạp của từng vụ tranh chấp cụ thể, nhưng mức phí điều chỉnh sẽ không cao hơn mức phí được nêu tại mục 2.1.

3. Unless otherwise agreed by the parties, the costs aforementioned in Section 2.1 and Section 2.2 shall be equally distributed to the parties.

4. The mediation cost does not include the mediation registration fee aforementioned in Section 2.1.

II. Hoàn trả phí hòa giải

Sau khi đã trừ đi chi phí hành chính của Trung tâm liên quan đến việc hòa giải, Phí hòa giải được hoàn trả trong các trường hợp sau đây :

  1. Trường hợp bên được yêu cầu hòa giải từ chối hòa giải hoặc không gửi Bản trả lời tới Trung tâm, Trung tâm hoàn trả toàn bộ phần phí hòa giải mà bên yêu cầu hòa giải đã nộp tới Trung tâm.
  2. Trường hợp một bên hoặc các bên tuyên bố muốn chấm dứt hòa giải sau thời điểm hòa giải viên được chỉ định đã chấp nhận chỉ định, Trung tâm hoàn trả 80% phí hòa giải.
  3. Trường hợp một bên hoặc các bên tuyên bố muốn chấm dứt hòa giải sau khi Trung tâm đã thông báo về ngày mở phiên hòa giải đầu tiên nhưng trước ngày diễn ra phiên hòa giải đầu tiên này, Trung tâm hoàn trả 60% phí hòa giải.
  4. Trường hợp chấm dứt thủ tục hòa giải, Trung tâm hoàn phí tương ứng theo các trường hợp quy định tại mục II.2 và mục II.3 trên đây.