I.  Cơ sở tính phí hòa giải

1. Phí đăng kí hòa giải

Phí đăng ký hòa giải là 2.000.000 đồng. Khoản phí này sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.

2. Phí hòa giải

2.1. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi 01 hòa giải viên duy nhất :

Trị giá vụ tranh chấp

Phí hòa giải (đã bao gồm VAT)

Từ 100.000.000 trở xuống 3.000.000
Từ 100.000.001 đến 1.000.000.000 3.000.000 + 4% số tiền vượt quá 100.000.000
Từ 1.000.000.001 đến 5.000.000.000 39.000.000 + 1,5% số tiền vượt quá 1.000.000.000
Từ 5.000.000.001 đến 10.000.000.000 99.000.000 + 1% số tiền vượt quá 5.000.000.000
Từ 10.000.000.001 đến  50.000.000.000 149.000.000 + 0,4% số tiền vượt quá 10.000.000.000
Từ 50.000.000.001 đến 100.000.000.000 309.000.000 + 0,2% số tiền vượt quá 50.000.000.000
Từ 100.000.000.001 đến 500.000.000.000 409.000.000 + 0,1% số tiền vượt quá 100.000.000.000

2.2. Chủ tịch Trung tâm có thể quyết định thay đổi mức phí hòa giải tùy vào tính chất phức tạp của từng vụ tranh chấp cụ thể, nhưng mức phí điều chỉnh sẽ không cao hơn mức phí được nêu tại mục 2.1.

3. Nếu các bên không có thỏa thuận khác, phí nêu tại mục 2.1 và mục 2.2 được phân bổ đều cho các bên.

4. Phí hòa giải không bao gồm phí đăng ký hòa giải nêu tại mục 2.1.

II. Hoàn trả phí hòa giải

Sau khi đã trừ đi chi phí hành chính của Trung tâm liên quan đến việc hòa giải, Phí hòa giải được hoàn trả trong các trường hợp sau đây :

  1. Trường hợp bên được yêu cầu hòa giải từ chối hòa giải hoặc không gửi Bản trả lời tới Trung tâm, Trung tâm hoàn trả toàn bộ phần phí hòa giải mà bên yêu cầu hòa giải đã nộp tới Trung tâm.
  2. Trường hợp một bên hoặc các bên tuyên bố muốn chấm dứt hòa giải sau thời điểm hòa giải viên được chỉ định đã chấp nhận chỉ định, Trung tâm hoàn trả 80% phí hòa giải.
  3. Trường hợp một bên hoặc các bên tuyên bố muốn chấm dứt hòa giải sau khi Trung tâm đã thông báo về ngày mở phiên hòa giải đầu tiên nhưng trước ngày diễn ra phiên hòa giải đầu tiên này, Trung tâm hoàn trả 60% phí hòa giải.
  4. Trường hợp chấm dứt thủ tục hòa giải, Trung tâm hoàn phí tương ứng theo các trường hợp quy định tại mục II.2 và mục II.3 trên đây.