ĐIỀU KHOẢN HÒA GIẢI MẪU

 

Tiếng Việt

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hòa giải tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm này.

Tiếng Anh

Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by mediation at the Southern Trade Arbitration Centre (STAC) in accordance with its Rules of Mediation.