ĐIỀU KHOẢN HÒA GIẢI MẪU

 

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng hòa giải tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) theo Quy tắc Hòa giải của Trung tâm này.