1. Cơ sở pháp lý:
  • Quyết định số 799/QĐ-BTP ngày 05/6/2017 của Bộ Tư pháp Về việc Cấp giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài tại Việt Nam.
  • Giấy phép số 17/BTP/GP ngày 05/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
  • Giấy đăng ký hoạt động số: 14/TP/ĐKHĐ-TT do Sở Tư Pháp cấp ngày 30/6/2017.

 2. Địa vị pháp lý:
  • Trung tâm là tổ chức phi chính phủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng hoạt động tự chủ tài chính theo các quy định của pháp luật Việt Nam và quy định trong Điều lệ của Trung tâm.

 3. Lĩnh vực hoạt động
 4. STAC giải quyết các tranh chấp sau đây:

  • Là trung tâm trọng tài chuyên nghiệp về giải quyết các tranh chấp xử lý nợ trong lĩnh vực tài chính tín dụng, ngân hàng;
  • Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại;
  • Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại;
  • Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài.

 5. Mục tiêu hoạt động
  • Thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo quy định của pháp luật một cách công bằng, thuận lợi và nhanh chóng.
  • Mọi thay đổi về lĩnh vực hoạt động, mục đích hoạt động của Trung tâm phải phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam trong từng thời kỳ và phải được Bộ Tư pháp chấp thuận bằng văn bản trước khi chính thức thực hiện.

 6. Giới thiệu về các trọng tài viên sáng lập
 7. Trọng tài viên sáng lập là những người:

  • Có tâm huyết và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.
  • Là những chuyên gia luật pháp kỳ cựu, có danh tiếng và uy tín tại Việt Nam.
  • Nắm giữ những cương vị cao trong ngành tư pháp, bảo đảm cho những phán quyết Trọng tài được thi hành hiệu quả theo đúng các quy định của pháp luật.