CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 Phạm vi áp dụng

Q uy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (“Quy tắc”) được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam.
Các bên tranh chấp không có thoả thuận chọn quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài khác.Quy tắc này được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp có tố tụng trọng tài bắt đầu từ ngày ... tháng .. năm ..., trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy tắc này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: “Trung tâm” là Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam. “Danh sách Trọng tài viên” là Danh sách Trọng tài viên của Trung tâm. “Hội đồng Trọng tài” gồm ba Trọng tài viên hoặc Trọng tài viên duy nhất. “Nguyên đơn” gồm một nguyên đơn hoặc nhiều nguyên đơn; “Bị đơn” gồm một bị đơn hoặc nhiều bị đơn.

Điều 3. Việc gửi thông báo, tài liệu; cách tính thời hạn

Thông báo, tài liệu do một bên gửi tới Trung tâm phải đủ số bản để Trung tâm gửi cho thành viên của Hội đồng Trọng tài mỗi người một bản, cho bên kia một bản và lưu một bản. Thông báo, tài liệu được Trung tâm gửi tới các bên theo đúng địa chỉ do các bên cung cấp và có thể gửi bằng giao trực tiếp, thư bảo đảm, thư điện tử hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác có ghi nhận việc gửi này. Thông báo, tài liệu do Trung tâm gửi tới các bên được coi là đã nhận vào ngày mà các bên đã nhận, hoặc được coi là đã nhận vào ngày giao nếu thông báo, tài liệu đó đã được gửi phù hợp với khoản 2 Điều này. Thời hạn quy định trong Quy tắc này bắt đầu được tính từ ngày tiếp theo ngày mà thông báo, tài liệu được coi là đã nhận theo quy định tại khoản 3 Điều này. Nếu ngày tiếp theo không phải là người làm việc theo quy định tại nơi nhận thì thời hạn này bắt đầu được tính từ ngày làm việc đầu tiên tiếp theo; nếu ngày cuối cùng của thời hạn không phải là ngày làm việc theo quy định tại nơi nhận thì thời hạn này kết thúc vào ngày cuối ngày làm việc đầu tiên tiếp theo. Những ngày không phải là ngày làm việc trong thời hạn được tính vào thời hạn.

Điều 4. Tham gia tố tụng trọng tài

Các bên có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham gia tố tụng trọng tài. Hội đồng Trọng tài hoặc Trung tâm, nếu Hội đồng Trọng tài chưa được thành lập, có quyền yêu cầu các bên cung cấp bằng chứng về thẩm quyền của người đại diện tham gia tố tụng trọng tài.