CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 37. Điều khoản chung

Trung tâm không tự mình giải quyết tranh chấp. Việc giải quyết tranh chấp được tiến hành bởi Hội đồng Trọng tài.
Khi Chủ tịch Trung tâm vắng mặt thì Phó Chủ tịch Trung tâm có quyền ra các quyết định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Trung tâm được quy định trong Quy tắc này.
Trung trâm có thể ủy quyền cho các Chi nhánh của Trung tâm thực hiện các công việc của Trung tâm được quy định trong Quy tắc này.
Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi các thời hạn liên quan tới Trung tâm hoặc Hội đồng Trọng tài quy định trong Quy tắc này với điều kiện phải được sự đồng ý của Trung tâm hoặc Hội đồng Trọng tài.
Trong trường hợp một bên phát hiện có vi phạm quy định của pháp luật về trọng tài, của Quy tắc này hoặc của thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục tham gia tố tụng trọng tài và không phải đối trong thời hạn quy định của Quy tắc này thì mất quyền phản đối về những vi phạm đó.
Đối với các trường hợp không quy định thời hạn phản đối thì việc phản đối phải được đưa ra chậm nhất trước thời điểm Hội đồng Trọng tài tuyên bố phiên họp giải quyết vụ tranh chấp là phiên họp cuối cùng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Đối với các vấn đề không được quy định trong Quy tắc này, Trung tâm và Hội đồng Trọng tài hành động theo tinh thần của Quy tắc này và nổ lực giải quyết vụ tranh chấp một cách công bằng và hiệu quả.
Thư ký Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện các công việc trong quá trình tố tụng trọng tài theo Quy tắc này và theo quy định của Trung tâm.