DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN

`

STT

Họ và Tên

Giới tính

Nơi ở

Công việc

1 Nguyễn Ngọc Anh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
2 Trịnh Tuấn Anh

Nam TP. Đà Nẵng Thạc sĩ Luật, Giảng viên
3 Hoàng Thế Cường

Nam TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật, Giảng viên
4 Hoàng Vũ Cường

Nam TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật, Giảng viên
5 Đoàn Thị Phương Diệp

Nữ TP. Hồ Chí Minh Tiến sĩ Luật, Giảng viên
6 Nguyễn Hồ Dzu

Nam TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật, Cử nhân Kinh Tế
7 Lê Tiến Đạt

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
8 Nguyễn Thanh Đình

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
9 Huỳnh Thị Hồng Hà

Nữ TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Luật
10 Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật, Giảng viên
11 Đinh Xuân Hồng

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
12 Nguyễn Doãn Hồng

Nam TP. Đà Nẵng Luật sư
13 Trần Linh Huân

Nam TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật, Giảng viên
14 Vũ Trọng Khang

Nam TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật
15 Nguyễn Minh Khánh

Nam TP. Đà Nẵng Luật sư
16 Lương Văn Lắm

Nam TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật, Giảng viên
17 Đỗ Văn Minh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh Tế
18 Nguyễn Thành Nam

Nam TP. Hà Nội Luật sư – Tiến sĩ Luật
19 Phan Phương Nam

Nam TP. Hồ Chí Minh Tiến sĩ Luật
20 Nguyễn Thị Hằng Nga

Nữ TP. Hà Nội Luật sư
21 Phan Văn Ngoan

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
22 Lê Duy Ninh

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên
23 Lê Trung Phát

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
24 Nguyễn Vĩnh Phú

Nam TP. Hồ Chí Minh Cố vấn pháp lý, Thạc sĩ Luật
25 Nguyễn Ngọc Phú

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
26 Đặng Anh Quân

Nam TP. Hồ Chí Minh Tiến sĩ Luật, Giảng viên, Luật sư
27 Nguyễn Tấn Sơn

Nam TP. Hồ Chí Minh Tiến sĩ Luật
28 Phan Ngọc Tâm

Nam TP. Hồ Chí Minh Tiến sĩ Luật, Giảng viên
29 Lê Nguyễn Gia Thiện

Nam TP. Hồ Chí Minh Tiến sĩ Luật, Giảng viên
30 Phạm Thị Giang Thu

Nữ TP. Hà Nội Tiến sĩ Luật, Giảng viên
31 Trần Minh Thuận

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Giảng viên
32 Huỳnh Quang Thuận

Nam TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật, Giảng viên
33 Phạm Thị Thúy

Nữ TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật, Giảng viên
34 Hồ Thị Trâm

Nữ TP. Hồ Chí Minh Luật sư
35 Kiều Anh Vũ

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật, Hòa giải viên thương mại, Quản tài viên, Giảng viên