GIỚI THIỆU


T

rung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) được thành lập theo Quyết định số 799/QĐ-BTP ngày 05/6/2017 của Bộ Tư pháp, Giấy phép số 17/BTP/GP ngày 05/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Giấy đăng ký hoạt động số 14/TP/ĐKHĐ-TT do Sở Tư Pháp cấp ngày 30/6/2017, có chức năng giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại hoặc Hòa giải thương mại đối với:

- Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại;

- Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại;

- Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

 

VÌ SAO CHỌN STAC