Bản dịch Hướng dẫn của Hiệp hội luật sư quốc tế (IBA) về xung đột lợi ích trong trọng tài quốc tế

Thời gian vừa qua, cùng với sự tham gia phối hợp, hỗ trợ giữa nhóm biên dịch gồm các Trọng tài viên, Hòa giải viên trong Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) và Hội đồng thẩm định nội dung Bản dịch Hướng dẫn của Hiệp hội luật sư quốc tế (IBA) về xung đột lợi ích trong trọng tài quốc tế (“Bản dịch”) do Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Pháp lý Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh ông Đỗ Văn Đại làm Chủ tịch, đến nay Bản dịch đã hoàn thành và được chính thức đăng tải trên website của International Bar Association (IBA).

Bản dịch là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần cung cấp tư liệu, hỗ trợ các Trọng tài viên của STAC nói riêng và các Trọng tài viên của các đơn vị trung tâm trọng tài thương mại khác nói chung tiếp cận một cách dễ hơn trong việc giải quyết các câu hỏi liên quan về tính độc lập, vô tư, việc công khai thông tin Trọng tài viên thông qua những tiêu chuẩn chung được nêu ra trong Hướng dẫn của Hiệp hội luật sư quốc tế (IBA) về xung đột lợi ích trong trọng tài quốc tế và thực tiễn áp dụng những tiêu chuẩn chung này vào thực tế. Bản dịch không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học pháp lý mà còn có giá trị thực tiễn đối với các độc giả là Trọng tài viên, nhà nghiên cứu lĩnh vực pháp luật về Trọng tài.

Bản dịch được đăng tải chính thức trên website của International Bar Association (IBA) tại địa chỉ https://www.ibanet.org/document?id=IBA-Guidelines-on-conflicts-of-interest-Vietnam