QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI PHÍA NAM

Ngày 03/03/2023, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) ông Hoàng Văn Trung đã ký Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo STAC. Quyết định này thay thế Quyết định số 60/2020/QĐ-STAC ngày 26/11/2020 về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam. Theo đó, thành phần Hội đồng Khoa học và Đào tạo có sự thay đổi như sau:

  • Tiến sĩ Lê Nguyễn Gia Thiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng
  • Thạc sĩ, Luật sư Kiều Anh Vũ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng
  • Thạc sĩ Phạm Thị Thúy – Thành viên Hội đồng
  • Thạc sĩ Huỳnh Quang Thuận – Thành viên Hội đồng
  • Thạc sĩ, Luật sư Võ Hoàng Tâm – Thành viên Hội đồng